BIC

Aanleiding en achtergrond 

Brainport

BRAINPORT ZO-Brabant

Zuidoost-Brabant geldt als de meest toonaangevende kennis – en innovatieregio van Nederland en is met de aanduiding Brainport door het kabinet aangewezen als onderdeel van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Brainport is onderdeel van Brabantstad.

De brainport is een mondiale speler:   (bron: SRE, Jean van Zeeland)

 • Top 3 van europa in patentdichtheid
 • 14% BNP van Nederland
 • 8% van het Bruto regionaal product besteed aan R&D
 • 20% van de beroepsbevolking is werkzaam in de kennisintensieve industrie
 • Wereldspelers zoals: ASML, Philips en NXP

De regio werkt hiervoor nauw met elkaar samen, zoals:

 • Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Veldhoven
 • Gemeente Waalre
 • Gemeente Son en Breugel
 • Gemeente Best

A2-zone

Het regionaal structuurplan regio Eindhoven / provinciaal uitwerkingsplan Zuidoost-brabant 2005 biedt een totaalvisie op de ruimtelijke ontwikkeling in Zuidoost-Brabant tot het jaar 2020 en verder. Resulterend in een visie en een ontwikkelingstrategie voor onder andere de A2-zone.

In deze visie op de A2-zone ligt een uitdaging om bij te dragen aan de (inter-) nationaal vestigingsklimaat van Brainport en op welke wijze deze locatie kan dienen als etalage van de Brainport.

Brainport Innovation Campus (BIC)

De Brainport Innovation Campus (BIC) is bedoeld voor hoogwaardige technologische maakindustrie. De toeleveranciers van de hightech equipement, zo dragen zij bij aan het succes van de kennis economie van Brainport. De BIC wordt een 35 hectare grote campus in een parkachtige setting.

Ondertussen (2011) zijn de ontwikkelingen zover dat men de stap wil gaan maken van beleidsstukken naar een programmatische aanpak en gebiedsontwikkeling. BIC wordt gezien als een belangrijk deelgebied van de Brainport Avenue. En is op deze wijze ingebed in het totale Regionale structuurplan. Wij willen ons specifiek richten op de BIC locatie:

Parkplateau A2 – Bedrijvenpark in het groen

Brainport Innovatie Campus

Brainport Innovation Campus (BIC), is het gebied tussen het Beatrixkanaal en de A2, ten noorden van de Anthonie fokkerweg tot aan knooppunt Batadorp. Een gebied dat zich kenmerkt door een enorm groen karakter. Gezien de ligging tussen de stedelijke en groene gebieden is er de ambitie uitgesproken om dit gebied te ontwikkeling tot een aantrekkelijk parkachtig landschap. Om zo het internationaal vestigingsklimaat van de Brainport te versterken. De dichte stukken bos afgewisseld door akkers die omzoomd worden door houtwallen en landwegen met laanbeplanting zijn een ideale setting om juist dit gebied duurzaam te gaan ontwikkelen. En deze duurzame ontwikkeling ook een karakteristiek onderdeel te laten zijn van het imago van BIC.

Zodoende is nu Cradle to cradle (C2C) hoog op de agenda gezet en als thema voor de hele campus naar voor geschoven.

Het is de ambitie om de hele BIC campus cradle to cradle (C2C) te ontwikkelingen en te laten functioneren.

Door de nabijheid van Eindhoven Airport liggen hier kansen op wederzijdse stimulering. Om dit nog meer vorm te geven is het de bedoeling om ook het vliegveld direct zichtbaar te maken vanaf de snelweg en zo ook een directe link te laten ontstaan met BIC. In het verlengde van de landingsbaan komt er een fictieve groene landingsbaan, deze groene zone sluit dan direct aan op de Campus.

Ambitie binnen BIC

Binnen het project Brainport Innovatie Centrum (BIC) willen wij een adviesrol gaan spelen om het vastgelegde beleid door gemeente om te zetten naar een programmatische aanpak-gebiedsontwikkeling. Van belang is dat DIO in een pril stadium van het ontwikkelingsproces van BIC instapt om een integrale aanpak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Wij benadrukken dat duurzame ambities vaak het slachtoffer worden van economische belangen en politieke willekeur. Om de doelstelling C2C niet uit het oog te verliezen willen wij een onpartijdige adviserende rol gaan spelen voor verschillende spelers binnen het project. Met als zekerheid naar de politiek dat wij bereid en in staat zijn om de bestuurlijke C2C ambitie voor de BIC te garanderen. Zie ook het Convenant van Eindhoven waarin eerder al de voordelen van samenwerking werden geëtaleerd.

Samenvatting DIO bijeenkomsten juni 2010 – mei 2011

Op 6 juni 2010 werd er door Ben Schreuders en Margriet Eugelink gestart door contact te leggen met Jean van Zeeland (programmamanager SRE) om een introductie te geven over de Brainport Avenue. Uit dit gesprek kwam naar voren dat Cradle to Cradle hoog op de agenda staat voor het te ontwikkelen deel van de Avenue : Brainport Innovatie Campus. Om de overige DIO leden te informeren en te gelijkertijd te laten reageren op een vraagstuk nodigden wij Jean van Zeeland op 15 september 2010 uit om een lezing te geven en ons verder te informeren over de stand van zaken. Helma Smolder (SRE) voegde hieraan een vraagsteling toe voor de DIO groep; Hoe krijgen we de C2C ambitie voor elkaar in de Brainport Innovatie Campus? Tijdens deze brainstormsessie viel het woord ontzorgen. Dit begrip omschrijft de doelstelling en ambitie van DIO binnen dit plan. Met ontzorgen willen we de zorg weg nemen van ondernemingen en bedrijven die zich willen vestigen op het Brainport Innovatie Centrum, maar die worden afgeschrikt door de woorden Duurzaam en Cradle to Cradle. DIO neemt hierin een adviserende rol aan voor stakeholders en profileert dat duurzaam niet als een bedreiging moet worden gezien maar als een meerwaarde op het te ontwikkelen gebied/ gebouw.

mindmapping bijeenkomst

Op 19 oktober 2010 vond een verkennend gesprek plaats met Hans van Knegsel, senior projectmanager bij de gemeente Eindhoven. Hierin onderstreepte we nog eens het belang van een Integrale Aanpak vanaf het eerste begin van een ontwikkeling proces. En lichten we de rol toe die de vereniging DIO zou kunnen betekenen in het proces in samenhang met de door SRE gestelde vraag over hoe om te gaan met C2C binnen BIC.

Hierop volgend was er op 17 november 2010 een workshop waarbij werd nagedacht over de plek die DIO kan innemen in het proces van BIC. Waarbij de belangrijkste bevindingen zich weer voornamelijk richtte op de adviserende rol. DIO is binnen BIC een faciliteerende gesprekspartner voor alle partijen en is tevens onpartijdig. Hierdoor stopt de expertise van DIO bij advies.

Brainstormsessie Pve DIO

Wat we met BIC willen bereiken is Impact. Dat nieuwe innovaties tot stand komen en het taboe rondom Duurzaamheid wordt doorbroken. Met behulp van alle disciplines die we in huis hebben kunnen we op alle thematieken rondom C2C een advies geven.

Reacties zijn gesloten.